2022-04-01 06:54:03

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

İPEKYOLU ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
GENEL AYDINLATMA METNİ


2011 yılından bu yana 150 farklı ülkeden yaklaşık 8.500 uluslararası öğrencinin ihtiyaçları ve sorunları ile ilgilenmekte gösterdiğimiz önem ve hassasiyeti İPEKYOLU ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ  olarak kişisel verilerin güvenliği hususunda da göstermektedir. Bu bilinçle, her türlü mecradaki ziyaretçilerimize ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine de büyük önem göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.


VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER
Kanun uyarınca T.C Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne  kayıtlı, “Kayıhan mh. Kirişçikızı sk. No. 12 Osmangazi BURSA 16030 adresinde mukim İPEKYOLU ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ ’’ “Veri Sorumlusu ”dur.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
150 farklı ülkeden yaklaşık 8.500 uluslararası öğrencinin ihtiyaçları ve sorunları ile ilgilenen İPEKYOLU ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ, gerek kanuni yükümlülüklerini doğrudan yerine getirirken, gerekse bu yükümlülükler ve verilen hizmetlerin dolaylı olarak gerektirdiği durumlarda Kişisel verilerin işlenmesine ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamda kişisel verileriniz
İPEKYOLU ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ tarafından;


 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Mevzuatı

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

4857 sayılı İş Kanunu

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu

492 Sayılı Harçlar Kanunu

5187 Sayılı Basın Kanunu

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

5232 Sayılı Türk Ceza Kanunu

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

5809 Elektronik Haberleşme Kanunu

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

6102 Sayılı Ticaret Kanunu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

48107 sayılı Vergi Muafiyeti Statüsüne Uygunluk yazısı

Hükümlerine uyum sağlamak ve;

4857 sayılı İş Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

09.2008 tarihli Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği

Gerektiğinde ilgili kamu kurum ver kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve kolluk güçlerinin ihtiyacı olan bilgileri sağlamak,

amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
 Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşlara, insani yardım faaliyetleri ile ilgili otoritelere ve ilgili bakanlığa ve ortak faaliyet yürüttüğü aynı amaca sahip insani yardım derneklerine, dışarıdan hizmet alınan danışmanlık, teknoloji ve eğitim şirketlerine aktarılabilmektedir. 


KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz; İPEKYOLU ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.


Bu kapsamda; 

İlgili Kişi GrubuAlınan Kişisel veri
BağışçıAd-Soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, doğum yılı, telefon numarası, e-posta, adres bilgileri, banka hesap bilgileri, log kayıtları
GönüllüAd-Soyad, Kimlik-ehliyet-pasaport bilgileri, cinsiyet, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri, kan grubu, banka hesap bilgileri, medeni durum, askerlik bilgileri, eğitim bilgisi, log kayıtları, vesikalık fotoğraf, adli sicil kaydı, acil durumlarda iletişime geçilmesi amacıyla irtibat kişisi bilgileri, sağlık bilgileri, sertifikalar, iş tecrübesi
İhtiyaç SahibiAd-Soyad, Kimlik-pasaport bilgileri, cinsiyet, uyruk, ana-baba adı, doğum yılı, doğum yeri, medeni durum, eğitim bilgisi, imza, adli sicil kaydı, telefon numarası, e-posta adresi, vesikalık fotoğraf, adres bilgileri, kan grubu, banka hesap bilgileri, acil durumlarda iletişime geçilmesi amacıyla irtibat kişisi bilgileri, sizin ve bakmak yükümlü olunan kişiler hakkında ailenizin nüfus kayıt bilgileri, aile durumunuza ilişkin bilgiler, sağlık bilgileri, adli veya idari makamlardan gelen kaydı gereken evrak
Tedarikçi Kurum TemsilcisiAd-Soyad, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri, vergi numarası, imza, banka bilgileri
ZiyaretçiAd-Soyad, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, e-posta, adres bilgileri, giriş-çıkış bilgileri, güvenlik kayıtları


tipindeki özel ve genel nitelikli kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2/a-c-ç-e-f bentleri ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve İPEKYOLU ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ’nin meşru menfaatleri hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.


Yukarıda sayılanlar veri tipleri haricinde gönüllülerin dernek ve vakıf üyeliği, sivil toplum kuruluşlarına ilişkin üyelik bilgileri ve sosyal medya hesap bilgileri tipindeki genel ve özel nitelikteki kişisel verileriniz Kanun’un 5/1 ve 6/2 maddeleri kapsamında açık rızanız dâhilinde toplanacak ve işlenecektir. Bu anlamda tarafınızca imzalanan açık rıza metni, aydınlatma metninin ayrılmaz bir parçası olacaktır.


VERİ SAHİPLERİNİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI
Dilediğiniz zaman İPEKYOLU ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ’ne başvurarak kişisel verilerinizin;

İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,

Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.
Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak İPEKYOLU ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ’ne  iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Başvurularınızı;

bursaipekyolu.org adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Kayıhan mh. Kirişçikızı sk. No. 12, Osmangazi, BURSA 16030” adresine iletilmesi,

bursaipekyolu.org adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun bursaipekyolu@gmail.com adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,

yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.
Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular İPEKYOLU ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ tarafından reddedilecektir.


İPEKYOLU ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ’nin  işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

İPEKYOLU ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GÖNÜLLÜ RIZA BEYANI
Kurumda görünen yerlere asılan ve kurumun internet sitesinde yayınlanan aydınlatma metnini ve bilgilendirme yazısını okuduğumu, Gönüllü olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin; İPEKYOLU ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ tarafından başta kanunlardaki esaslar ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere Aydınlatma Metninde belirtilen; 
Biyometrik fotoğraf, Fotoğraf, Uyruk, Üye olunan STK'lar, Adli Sicil Kaydı

 SAĞLIK DURUMU BİLGİLERİ
Düzenli kullanılan ilaçlar, Geçirilen ameliyatlar, Kan grubu bilgileri, Kullanılan protezler, Sağlık sorunları, Özür ve engel durumu bilgileri
Gibi Kişisel Verilerimin, İPEKYOLU ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ ’nin amaç ve yöntemleri ile hukuki sebepler dâhilinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına yönelik bilgilendirildiğimi Aydınlatma metninde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla özel nitelikteki kişisel verilerimin İPEKYOLU ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

Ayrıca kişisel verilerimin, aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dahilinde Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta UDEF ‘in ilgili insan kaynakları birim personeline ve amirlerine,  İPEKYOLU ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ yöneticilerine, ilgili mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, başta Sosyal Güvenlik Kurumu olmak üzere gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan işyeri sağlığı ve güvenliği uzmanları ile işyeri hekimlerine, ücret ve her türlü hak edişlerinizin ödenebilmesi amacıyla ilgili finans kuruluşlarına, bordrolama ve ilgili sistemlerin kurulması gibi insan kaynakları yönetimi ve bilişimi sistemlerinin yürütülmesi amacıyla İPEKYOLU ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ ’nin iş ilişkisi içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlara, özel sağlık sigortası ilişkilerinin kurulması amacıyla İPEKYOLU ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ ’nin iş ilişkisi içerisinde olduğu sigorta şirketlerine, taşımacılık otoriteleri ve ilgili bakanlığa, dışarıdan eğitim hizmeti alınan danışmanlık şirketlerine, yine İPEKYOLU ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ ’nin yurtdışı faaliyetleri ve/veya yurtdışından alınan hizmetlerin ifası nedeniyle paylaşımın kaçınılmaz olduğu durumlarda yurtdışına aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.